85-بی فرهنگ

 خر: برسونمت؟؟؟

-من: خنثی

خر: میای؟؟؟؟!!!

من:  خنثی

خر: بیفرهنگگگگگگگ

من:خنثیخنثیخنده

.

.

.

.

.

.

توعه خرکه اول صبح قیافت عین مارمولک بدون دمهههه با فرهنگی

من که کاریت نداشتم بیفرهنگم

وای مگه لبخند از لبم میرفت خیلی حرفش بانمک بود . خیابون خلوت بود ونی نه مردم فرک میکردن خل شدم 7 صبی...

/ 2 نظر / 11 بازدید
گیله مرد

جوانی داشت باباشو کتک میزد یکی دیگه میبینه میاد پسره رو میگیره پرتش میکنه طرف دیگه پسره ناراحت بلند میشه خودشو میتکونه میگه دوره آخر الزمون شده آدم اختیار ادب کردن باباشو هم نداره !

مریم

خر توصیف بسیار خوبی بود برای ایشان![تایید]