92-عروسی همکاری جون

عروسی یکی از مدرسای آموزشگاه زبان

پنج شنبه شب

خواهم رفت... لبخند

این دومین جشن عروسیه که دعوت میشم از طرف دوستام

اولی رو حوصله نداشتم برم و از طرفی هم سفر بودم (پست 80)

این هم بخاطر دل همکاری میرم که دوس داره شلوغ پلوغ باشه،نکه من ادم شلوغیمنیشخند

/ 1 نظر / 17 بازدید
مريم

خوش بگذره حتما برو بتركون[نیشخند]